นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

Privacy Policy

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”)  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการพักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยแสนสิริ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ ของแสนสิริ/บริษัท (“แสนสิริร่วม”) รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ ตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชันล่าสุด (“ผลิตภัณฑ์และการบริการ”) ตลอดจนการดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติการณ์การใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที แต่หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว

ในการนี้ การคุ้มครองความลับส่วนบุคคลถือเป็นมาตรฐานคุณภาพของบริษัท โดยบริษัทยึดมั่นในการดำเนินนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัทได้รับ เว้นแต่ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทร่วม หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในคำแถลงนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้ หมายถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่บริษัทเป็นรายบุคคลทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม ซึ่งอาจให้มาโดยเฉพาะเจาะจงหรือให้มาพร้อมกับข้อมูลอื่น โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ ในการนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้งาน และการติดต่อกลับผู้ใช้งาน บริษัทอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

1.2 บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทอาจใช้คุกกี้ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการนี้ คุกกี้ (Cookies) หมายถึงข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

    • หมายเลขไอพี (IP address)
    • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
    • หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม
    • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท

เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์

1.3 บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานตามความจำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้ใช้งานใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยการขอข้อมูลจากผู้ใช้งานโดยตรง

1.4 ในการให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหรือสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการแก่บริษัทเพื่อให้การให้บริการของบริษัทดำเนินการต่อไปได้

ข้อ 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทจะใช้แค่ข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นในการทำรายการนั้นๆ เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชั่น บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับเท่านั้น หรือในกรณีการทำการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจองทั้งหมด โดยจะไม่นำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากกิจการของบริษัท และบริษัทร่วม

2.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการเท่านั้น

2.3 บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น

2.4 ผู้ใช้งานอาจแจ้งการยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลของผู้ใช้งานในทุกกรณี หรือสำหรับการดำเนินการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยแจ้งต่อบริษัทผ่านทาง Call Centre 1685 ในกรณีที่ผู้ใช้งานแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งานได้

ข้อ 3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย

บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ตามนโยบายนี้ นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานได้ส่ง e-mail มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

3.3 บริษัทอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้งานไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

3.4 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4. ข้อจำกัดความรับผิด

ในกรณีต่อไปนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลนี้

4.1 ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาที่มีการเปิดเผย หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท

4.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

4.3 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเนื่องจากได้รับคำสั่ง หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเนื่องจาก เป็นไปตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด

ข้อ 5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

บริษัทใช้คุกกี้ในหน้าเพจบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ การปรับการบริการ เนื้อหา การโฆษณา และการดำเนินการของบริษัทให้เหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพของโปรโมชั่น เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ช่วยระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้งานไว้ (ถ้ามี) โดยคุกกี้ส่วนใหญ่เป็นคุกกี้เซสชั่น” (Cookies session) หมายความว่า คุกกี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่ใช้เข้าเว็บไซต์ (Hard drive) โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ของคุกกี้นั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อหากผู้ใช้งานต้องการ โดยการปฏิเสธผ่านเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าการปฎิเสธคุกกี้ของเว็บไซต์จะส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถดำเนินการหรือใช้งานเว็บไซต์ได้ หรือใช้ได้ไม่ครบถ้วน

ข้อ 6. การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับ

6.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไขบริษัทจะปรับปรุงนโยบายการรักษาความลับทางเว็บไซต์

6.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ได้ที่ติดต่อบริษัททั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด